OFICINA JOVE GARRAF
Edifici TOC C/ de Sant Sebastià, 11
Vilanova i la Geltrú 8800
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous de 16 a 19 h
93 893 77 77
Servicios

Habitatge

Abans de decidir comprar o llogar un pis cal pensar primer en l'habitatge real que necessiteu, l'edat que teniu, el projecte vital de futur, si viviu sols, si compartiu pis amb altres companys o companyes, si viviu en parella, si teniu fills, el tipus de feina i la seva ubicació, els estudis que curseu o voleu cursar...

També s'han d'avaluar les possibilitats econòmiques: si teniu un contracte fix o eventual, els ingressos de què disposeu, la mobilitat laboral futura...

Les possibilitats de buscar un pis de compra o de lloguer són múltiples: coneixements personals, rètols a les finques, anuncis en els mitjans publicitaris... Us permetran contactar directament amb els promotors o els propietaris del pis que vulgueu comprar o llogar.

En els darrers anys, des de l’administració s'ha creat una xarxa pública de mediació d'habitatge entre propietaris i llogaters, són les Borses d'habitatge de lloguer, que es troben a les Oficines locals i comarcals d'Habitatge.

Al Garraf en tenim dues:

Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú
Pl. de la Vila, 8, 1r.
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 816 90 31
habitatge@vilanova.cat

Oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf
Pl. Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 810 04 00
habitatge@ccgarraf.cat 

COMPARTIR HABITATGE

El contracte de lloguer parcial
Aquesta modalitat contractual s'adapta a joves que busquen llogar una habitació en un pis que és propietat d'un altre i que conviuran amb el propietari del pis. Aquesta modalitat és molt practicada, però s'han de tenir algunes coses en compte per poder garantir els teus drets.
És molt recomanable establir amb el propietari, sempre per escrit, quines seran les condicions, els drets i les obligacions a les quals haureu de fer front. Tot i que la majoria de vegades el pacte és oral i sense rebuts, fet que dificulta la possibilitat de reclamar davant l'incompliment de l'acord verbal.
És important indicar l'inici del contracte i la data d'acabament. Hi ha dos tipus de contracte de lloguer parcial: el contracte parcial de durada anual i prorrogable i el contracte parcial de durada determinada.

El sotsarrendament
És la facultat que té el llogater per tornar a llogar una part de l'habitatge que ell mateix ha llogat en la seva totalitat, sempre amb el consentiment previ i per escrit del propietari. L'habitatge llogat només es pot sotsarrendar parcialment.

Quan el contracte de sotsarrendament tingui una durada inferior al del contracte de lloguer caldrà especificar-ho en l'acord de sotsarrendament. El dret del sotsarrendatari s'extingirà, en tot cas, quan ho faci el contracte de lloguer del pis.

Així mateix cal indicar el temps de què disposa el sotsarrendatari per a comunicar l'extinció del contracte, que es fixa normalment en 30 dies.

El preu del sotsarrendament no podrà excedir, del que li correspongui a l'arrendatari pel total de l'arrendament de l'habitatge llogat però si que podrà ser igual.

Compartir-habitatge.net
Tant el sotsarrendament com el contracte parcial estan regulats per llei, i cal que tingueu en compte que tots teniu uns drets i unes obligacions, però que sobretot és necessari que tingueu un contracte signat per totes les parts implicades.

La redacció del contracte ha de ser comprensible, en cas de dubte, sempre hem de preguntar allò que no entenem o que pensem que ens pugui perjudicar. En cas de dubtes en la redacció del contracte podeu adreçar-vos a l'assessoria jurídica de la web, que és un servei gratuït.

Si el què vols és compartir habitatge, tan si busques com si ofereixes, entra aquí i penja el teu anunci. Cal que et registris i podràs veure el llistat d'habitacions compartides a la comarca del Garraf i la resta de la província de Barcelona.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'UGÈNCIA ESPECIAL PER A L'HABITATGE

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

A qui va dirigit?

  •  A persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:
    • Rendes de lloguer
    • Quotes d’amortització del préstec hipotecari.
  • A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.
  • A persones residents a Catalunya que formen part d'unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d'atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

Aquests ajut depenen però de la convocatòria anual per part de la Generalitat de Catalunya i de la disponibilitat de recursos que s'hi destinen. Aquests ajuts es tramiten en els següents serveis:

Per a joves de Vilanova, es pot demanar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Per a joves de la resta de la comarca, des de l' Oficina d'Habitatge del Garraf.