OFICINA JOVE DE LA SEGARRA
Rambla Lluís Sanpere, 22
Cervera 25200
Matins de Dilluns a Divendres de 10:30 a 14:30. Tardes de dimecres de 16:00 a 18:00h
973531300
Servicios

INSTAL·LACIONS JUVENILS

Documentació requerida en les inspeccions biennals

Relació de la documentació actualitzada que us serà requerida en la visita d’inspecció.  Si per raons de gestió o organització no teniu la documentació original en la mateixa instal·lació, n’heu de tenir una còpia perquè el tècnic pugui fer les corresponents verificacions:

 • Autorització de funcionament lliurada per l’organisme competent (Secretaria de Joventut o Consell Comarcal) o comunicació d’inscripció efectiva al registre d’Instal·lacions Juvenils lliurada per l’organisme competent. 
 • Analítica de potabilitat de l’aigua. Resultats de les anàlisis d’autocontrol de l'aigua de consum humà, efectuades per un laboratori reconegut oficialment segons s'escaigui
 • Informe de Sanitat. Informe de l’any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació, lliurat i signat pels serveis sanitaris de l’administració competent.
 • Llista de preus de l'any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts.
 • Reglament de règim intern. Normes de funcionament de la instal·lació, de contingut lliure mentre s’atengui a la legislació vigent.
 • Registre d’usuaris. El registre de les persones usuàries de la instal·lació, que ha de contenir les dades personals de les famílies o dels alberguistes individuals, i les dades dels grups i dels seus responsables majors d'edat.
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació i el rebut de l’any en curs.
 • Actes de revisió periòdica d’instal·lacions. Actes conforme s'han realitzat les inspeccions periòdiques pertinents:
  • Inst. baixa tensió.
  • Inst. calefacció i ACS
  • Inst. gas
  • Inst. incendis
  • Inst. aparells elevadors
  • Altres
 • Pla d'autoprotecció o protocol d'emergència, segons escaigui.