Convocatòries obertes a l'Ajuntament de Reus

OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP 2017 Octubre 20
L'Ajuntament de Reus ha obert dues borses de treball: 1. TÈCNIC/A EN PROJECTES INFORMÀTICS 2. TÈCNIC/A SUPERIOR IMPULSOR/A DE PARTICIPACIÓ I BON GOVERN. CONTRACTACIÓ TEMPORAL

BORSA TREBALL DE TÈCNIC/A EN PROJECTES INFORMÀTICS

FO-2017.Concurs-oposició per a la provisió temporal

Termini inscripció/presentació

Del 18/10/2017  fins el 27/10/2017


Com puc tramitar-ho?

 Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

 Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de tècnic/a en projectes informàtics  vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus, o bé cobrir possibles substitucions.

Funcions Bàsiques
* Direcció, control, gestió, participació i execució de projectes informàtics de desenvolupament i aplicacions de gestió.
* Programació, manteniment, assegurament, gestió, control, documentació i inventari dels serveis i desenvolupaments 
  de les aplicacions municipals de gestió.
* Resolució d’incidències dels sistemes informàtics d’aplicacions de gestió municipals.
* Coordinació dels desenvolupaments i serveis de les aplicacions municipals de gestió amb els proveïdors i contractistes 
  que donen aquest servei a l’Ajuntament.
* Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia municipal indicada en cada  funció.
* Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat i
  informàtica, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.
* Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en
  matèria de prevenció de riscos laborals.

I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases BOPT núm. 200 de data 17.10.2017.

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats. 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït

TECNIC/A SUPERIOR IMPULSOR/A DE PARTICIPACIO I BON GOVERN. CONTRACTACIO TEMPORAL

FO-2017.Concurs de mérits i entrevista personal

Termini inscripció/presentació

Del 19/10/2017  fins el 02/11/2017

Com puc tramitar-ho?

 Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

 Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la contractació per obra o servei determinat d’un/a tècnic/a superior impulsor/a per donar suport a l’equip tècnic en la redacció del Reglament de Participació Ciutadana i, planificar la implementació inicial de serveis i programes relacionats amb l’aplicació del nou Reglament que contempli un pla de millora dels canals de participació ciutadana existents com la creació denoves plataformes de participació.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat


Publicació Bases BOPT núm.  de data 

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats. 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  
  •  

Enllaç per sol·licitud i bases de la convocatòria: http://www.reus.cat/serveis/oferta-publica-docupacio

Comentaris
Actualmente no hay comentarios!

Escribe te comentario:

=

Otras noticias

Otras noticias

TORNEIG COMARCA DE FIFA20

GoOoOoOoOl! Ja és aquí la vuitena edició del campionat comarcal del rei dels videojocs futbolístics.

Formació: Les relacions afectives en el marc de la intervenció social amb joves

Tallers d'acompanyament emocional i interseccionalitat 24 i 31 d'octubre La Seu d'Urgell

OFICINA JOVE DEL MARESME 17 Octubre 2019

Octubre 2019 - Campanya informativa OJM

Què és un esplai? Què és un cau? Quants hi ha al Maresme? Descobreix-ho a la nova campanya temàtica del mes d'octubre!

OFICINA JOVE DEL MARESME 15 Octubre 2019

CURS GRATUÏT A MATARÓ - GARANTIA JUVENIL

El proper 21 d'octubre s'inicia un curs gratuït d'auxiliar d'ajuda a domicili: ajuda psicosocial a persones amb dependència, a Mataró.