Prestacions per al lloguer o hipoteca, per a persones en situació d'atur de llarga aturada

Informació al Punt Jove de Palamós, el dilluns 28 d'abril 2014 a les 12, sobre les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o les quotes d'amortització hipotecària a persones en situació d'atur de llarga durada.

Requisits

 1. Residir a Catalunya.
 2. Formar part d'una unitat de convivència en la qual un o més membres es trobin en situació d'atur i constin inscrits  com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
 3. Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència  no superiors a 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderada segons el nombre de membres que la composen i de la zona on està ubicat l’habitatge.
  1,50 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
  A 1.327,96 1.369,03 1.427,91 1.432,99
  B 1.244,96 1.283,46 1.338,66 1.343,43
  C 1.171,73 1.207,96 1.259,92 1.264,41
  D 995,97 1.026,77 1.070,93 1.074,75
 4. Que els ingressos mensuals de la unitat de convivència juntament amb l’ajut a percebre, siguin com a mínim, iguals a l’import del lloguer o de la quota hipotecària.
 5. El sol·licitant ha de ser el titular d’un contracte de lloguer d’habitatge o d’un préstec hipotecari sobre l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. S’entén domicili habitual i permanent el que consta en el padró municipal corresponent. 
 6. En el cas dels contractes de lloguer formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança, d’acord amb la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu reglament.
 7. Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 8. Pagar el lloguer de l’habitatge o la quota hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
 9. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge que sigui superior a:
  • Barcelona ciutat: 750 euros
  • Demarcació de Barcelona: 600 euros
  • Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros
  • Demarcació de Lleida: 400 euros
 10. No pagar una quota mensual d’amortització hipotecària que sigui superior a:
  • Barcelona ciutat: 1.000 euros
  • Demarcació de Barcelona: 900 euros
  • Demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida: 700 euros
 11. No tenir ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 12. No tenir les persones arrendatàries parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau de parentiu, amb la persona arrendadora.
  Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.
 13. No ser arrendatari o arrendatària d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 14. Les zones geogràfiques són els àmbits territorials en què es distribueixen els municipis de Catalunya a l'efecte de l'aplicació del Pla per al dret a l'habitatge.

Quantia de les prestacions 

 1. La prestació es reconeix a partir del mes següent a la presentació de la sol•licitud i s’atorga per un període màxim de 12 mesos.
 2. La quantia mensual de les prestacions objecte d’aquesta convocatòria s’estableix segons l’import de lloguer o de la quota hipotecària fixats per a cada demarcació:
  • Barcelona ciutat: 200 euros
  • Demarcació de Barcelona: 180 euros
  • Demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona: 170 euros

Quan l’import del lloguer o de la quota hipotecària sigui inferior a l’import de la prestació, la quantia d’aquesta serà un 60% de l’import de la renda de lloguer o de la quuota hipotecària que s’estigui pagant.

Ingressos de la unitat de convivència

 1. S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si. Si en la unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %, així declarada pel Departament de Benestar Social i Familia, els ingressos d'aquesta unitat s'hauran de comparar amb els del tram següent.
 2. No es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 3. Es tindran en compte els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre el sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.

Justificació i pagament

 1. El pagament de la prestació resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries d’aquesta convocatòria i al fet que la persona beneficiària acrediti que es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o de quota hipotecària.
 2. El pagament de la prestació s’ha de fer expressament per mitjà d’una entitat financera, d’acord amb el que estableix l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i amb la Resolució de convocatòria.
 3. Les persones perceptores d’aquesta prestació han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge o a les entitats col·laboradores qualsevol canvi o modificació de les condicions que han determinat la concessió de la prestació. La modificació de les condicions pot donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles per a les mateixes mensualitats amb les prestacions per al pagament al lloguer; amb les prestacions per al pagament de deutes de lloguer o de quotes hipotecàries i l’ajut a persones desnonades i amb la percepció de la renda bàsica d’emancipació dels joves.
En el cas que, d’acord amb les previsions anteriors, aquestes prestacions siguin compatibles amb les prestacions del lloguer per a diferents mensualitats, la suma de totes dues no podrà superar l’import màxim de 3.000 euros en el mateix any natural.

Comentaris
I think this is a real great article post. Cool. <a href="http://fiverr.com/">fiverrr23Jz</a>
fiverrr23Jz
26/06/2014
58Fipl I really like and appreciate your article. Really Great.
link building
18/07/2014
9jwONN Really informative blog article.Much thanks again. Want more.
crorkz matz
03/08/2014
Dj3Xrn I really like and appreciate your article post. Great.
matzcrorkz
04/08/2014
9oqiCt http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Bradley
07/08/2015
OfqW9Z http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Bradley
07/08/2015
zpDAjy There is certainly a great deal to find out about this topic. I really like all the points you made.
michael crork
03/09/2015
aPlgw4 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
JimmiXzS
13/10/2016

Escriu el teu comentari:

=

Altres notícies

Altres notícies

Formació: Les relacions afectives en el marc de la intervenció social amb joves

Tallers d'acompanyament emocional i interseccionalitat 24 i 31 d'octubre La Seu d'Urgell

OFICINA JOVE DEL MARESME 17 Octubre 2019

Octubre 2019 - Campanya informativa OJM

Què és un esplai? Què és un cau? Quants hi ha al Maresme? Descobreix-ho a la nova campanya temàtica del mes d'octubre!

OFICINA JOVE DEL MARESME 15 Octubre 2019

CURS GRATUÏT A MATARÓ - GARANTIA JUVENIL

El proper 21 d'octubre s'inicia un curs gratuït d'auxiliar d'ajuda a domicili: ajuda psicosocial a persones amb dependència, a Mataró.

OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ 11 Octubre 2019

Concurs Calendari Montsià Jove 2020

Comença la tercera edició del Concurs d'Instagram de l'Oficina Jove del Montsià! Participa!

OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ 11 Octubre 2019

El Consell Comarcal del Montsià contractarà a cinc persones joves en pràctiques beneficiàries de Garantia Juvenil

El Consell Comarcal del Montsià rep una subvenció en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 per a la contractació de persones ...