Borsa de treball de Tècnic/a de Sistemes Informàtics de l'Ajuntament de Reus

Avui s'han publicat al BOPT les bases per a la selecció d'una borsa de Tècnic/a de Sistemes. El termini de presentació d'instàncies s'acaba el 6 de març de 2018. També les podeu trobar al tauler d'edictes electrònic i adjuntes a aquesta notícia.

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç: 

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a sistemes de l’Ajuntament de Reus, o bé cobrir possibles substitucions o projectes concrets.

Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques: Direcció, control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d’infraestructures i sistemes base, telecomunicacions, telefonia, ioT o ciutats intel·ligents.

Administració, manteniment, assegurament, gestió, control, documentació i inventari dels serveis i infraestructures de telecomunicacions, sistemes, telefonia i ciutats intel·ligents. Resolució d’incidències dels serveis i infraestructures de telecomunicacions, sistemes, telefonia i ciutats intel·ligents. Coordinació dels serveis i manteniment tècnic dels sistemes base, telecomunicacions, telefonia i plataformes de ciutats intel·ligents amb els proveïdors i contractistes que donen aquests serveis a l’Ajuntament.

Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia municipal indicada en cada funció. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d’acord a l’Esquema Nacional de Seguretat, així com mantenir el deure de secret i confi dencialitat en relació a les mateixes.

Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes.

Les retribucions corresponen a un grup de classifi cació C2 amb els complements de destinació (CD) nivell 18, específi c (CE) i d’especial dedicació (ED), essent un total de 25.445,40 € anuals.

2. Requisits de les persones aspirants

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir a la fi nalització del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:

2.1. Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi cats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans/es espanyols/es com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

2.2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

2.3. Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes o bé el títol de formació professional equivalent a aquest, segons el Real Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel que es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu publicat al BOE de 8 de maig de 1998, o que tinguin qualsevol estudi universitari d’informàtica de les universitats d’àmbit català o espanyol ja siguin diplomatures, llicenciatures, enginyeries tècniques o superiors o grau d’enginyeria en informàtica. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2.4. Estar en possessió del certifi cat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de sufi ciència (C1) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certifi cació de coneixements de català i les seves posteriors modifi cacions i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes Dimecres, 21 de febrer de 2018 - Número 37 2 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA CIE: BOPT-I-2018-01385 i certifi cats equivalents als certifi cats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modifi cada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específi ca de coneixements de llengua catalana de nivell de sufi ciència (C1), amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualifi carà d’apte o no apte. L’acreditació del nivell de llengua catalana es podrà efectuar fi ns a la realització de les proves. Restaran exempts/es de realitzar la prova les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

2.5. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un coneixement adequat de la llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació: - Certifi cat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol. - Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certifi cació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. - Certifi cat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ofi cials d’idiomes. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal, la qual es qualifi carà d’apte o no apte. L’exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. L’acreditació del nivell de llengua castellana es podrà efectuar fi ns a la realització de les proves.

2.6. No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

2.7. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

2.8. Les persones amb discapacitat seran admeses a les proves selectives sense haver d’acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans de començar. No obstant això, si superen el procés selectiu hauran d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques de la plaça o lloc de treball a proveir i que poden prestar el servei públic corresponent. Als efectes de l’adaptació o adequació en la realització de les proves i exercicis, l’Ajuntament de Reus adoptarà les mesures necessàries per tal que les persones discapacitades tinguin similars oportunitats per a la seva realització que la resta d’aspirants i es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. Les persones aspirants hauran de fer constar a la sol·licitud de participació de la convocatòria aquesta condició, així com l’adequació del temps i mitjans materials que necessiten per a la realització de les proves previstes en les bases específi ques de la convocatòria. Si no ho demanen explícitament, s’entendrà que renuncien a aquest dret, i en cap cas es pot demorar el procés selectiu per aquest motiu. Hauran de presentar un dictamen vinculant de les condicions físiques, psíquiques o sensorials, emès expressament amb ocasió de cada convocatòria i expedit per l’equip multiprofessional competent abans de l’inici de la primera prova. El dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent determinarà, si fos el cas, l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis d’aquest procés selectiu. El dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent esmentat determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc/s de treball sempre que aquesta no impliqui una modifi cació exorbitant en el context de l’organització o sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc/s que es convoquin. Als efectes de l’obtenció del dictamen, els/les aspirants s’han d’adreçar als centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.9. No trobar-se sotmès/esa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

3. Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Ofi cial de la Província.

Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fi ns el fi nal del termini de la presentació d’instàncies. Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent. A partir de la convocatòria al Butlletí Ofi cial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

1. Currículum Vitae de l’aspirant signat.

2. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.

3. Fotocòpia dels títols acadèmics.

4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualifi cador no tindrà en compte altres mèrits que els que es presentin i justifi quin en aquest tràmit. Per acreditar l’experiència professional cal aportar algun document on constin la categoria professional, la data d’inici i la data de fi nalització. Si s’aporta la vida laboral, s’ha d’acompanyar amb documents que acreditin la categoria. Si s’aporten contractes signats, s’haurà d’acompanyar d’algun altre document que acrediti les dates durant el període que efectivament s’han prestat els serveis. També es pot aportar l’últim rebut de salari on constin l’antiguitat i la categoria. Per acreditar treballs en el sector públic s’ha d’aportar un certifi cat de serveis prestats. En els certifi cats de cursos de formació hi haurà de constar el nombre d’hores o el valor en crèdits. Els mèrits obtinguts a l’estranger, o que constin en una llengua no ofi cial a Catalunya, s’han d’acreditar mitjançant certifi cats traduïts a qualsevol de les llengües ofi cials a Catalunya. Tots aquells mèrits que, a criteri del Tribunal, no resultin sufi cientment acreditats no seran objecte de valoració.

5. Adaptacions necessàries que creguin adients per a realitzar les proves en el supòsit de persones discapacitades. 6. Certifi cació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre ofi cial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l’exercici de català. Les persones aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona d’aquestes bases, d’acord amb les condicions establertes per la legislació vigent. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l’aspirant autoritza el tractament de les dades personals que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

4. Admissió d’aspirants

Un cop fi nalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i en la web municipal http://www.reus.cat. A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, i la composició del tribunal. Aquesta publicació substitueix la notifi cació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de màxim de 30 dies següents a la fi nalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades. Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà defi nitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista defi nitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.

5. Tribunal qualificador

El tribunal qualifi cador de la selecció estarà format pel president/a i 4 vocals, un dels quals també en serà el/la secretari/ària. Els membres del tribunal els designarà l’alcalde o el/la regidor/a delegat/da en la resolució en què s’aprovi la llista de persones admeses i excloses. El tribunal s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. No en podran formar part el personal d’elecció o de designació política, els/les funcionaris/àries interins/nes ni el personal eventual.

La pertinença al tribunal serà a títol individual i no se’n podrà exercir la pertinença en representació o per compte de ningú. Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés als llocs de treball objecte de la convocatòria. En la seva designació s’ha de vetllar pel compliment del principi d’especialitat i idoneïtat respecte al lloc a cobrir. Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de règim del sector públic, els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i ho hauran de notifi car a l’autoritat convocant, i els aspirants els podran recusar. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot. Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d’empat, resoldrà el vot de qui actuï com a president/a. El tribunal podrà disposar d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en la selecció d’acord amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica. Per assistir a les sessions de selecció que comporta la convocatòria, els membres del tribunal i els assessors col·laboradors dels mateixos percebran la dieta corresponent, la qual es fi xarà de conformitat amb el que diu el RD 462/2002, de 24 de maig.

6. Inici i desenvolupament del procés de selecció

El procediment de selecció és el concurs oposició lliure.

6.1. FASE OPOSICIÓ

Primer exercici. Llengua catalana De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de sufi ciència (C1). Estaran exempts de la realització de la prova de català les persones aspirants que hagin acreditat documentalment tenir el nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.4 de les presents bases i els que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi havia establerta una prova de català del mateix nivell o superior, tot acreditat degudament amb un certifi cat. El tribunal podrà comptar amb l’assessorament d’una o més persones expertes en matèria lingüística que han de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar al tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana. La qualifi cació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.

Segon exercici. Llengua castellana De caràcter obligatori i eliminatori. Només pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en una redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts. Estaran exempts de la realització de la prova els/les aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.5 de les presents bases. La qualifi cació d’aquest exercici serà d’ APTE/A o NO APTE/A.

Tercer exercici. Prova teòrica De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en respondre, en el temps màxim de 90 minuts, un qüestionari amb respostes alternatives, de les quals, sols una serà vàlida per cada pregunta. Aquest qüestionari versarà sobre el contingut del temari que s’especifi ca en aquestes bases. Aquesta prova serà qualifi cada de 0 a 20 punts, sent necessària per superar-la un mínim de 10 punts.

Quart exercici. Prova pràctica De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre, en el temps màxim 90 minuts, a un o a varis supòsits o exercicis de caràcter pràctic relacionats amb les funcions bàsiques i el temari que s’especifi quen en aquestes bases. Aquesta prova serà qualifi cada de 0 a 20 punts, sent necessària per superar-la un mínim de 10 punts.

Cinquè exercici. Entrevista personal De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. La valoració serà de 0 a 5 punts. L’aspirant que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu. 

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:

a) Capacitat i experiència demostrada de l’activitat professional en el sector públic o en l’empresa privada que tingui relació amb les funcions bàsiques defi nides al punt 1 d’aquestes bases. (fi ns a 4 punts). Per a la valoració dels treballs en el sector públic: 0,5 punt per any treballat, les fraccions d’any es valoraran proporcionalment. Per a la valoració dels treballs en l’empresa privada: 0,25 punts per any treballat, les fraccions d’any es valoraran proporcionalment.

b) Serveis prestats (fi ns a 1 punt). Per cada mes de serveis prestats a l’administració, ja sigui en propietat, interinament o en règim de contracte laboral: 0,05 punts.

c) Cursos d’especialització, cursets i seminaris. El tribunal els valorarà en funció de la durada i de la relació amb el lloc de treball convocat (fi ns a 3 punts). Es valoren els cursos d’especialització i perfeccionament, jornades, cursets i seminaris de formació, especialització o perfeccionament que tinguin relació directa amb el lloc de treball a proveir, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que en convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen. Els/les aspirants han d’aportar documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència i, en el seu cas, aprofi tament. De deu a vint hores 0,08 punts De vint-i-una a cinquanta hores 0,16 punts De cinquanta-una a cent hores 0,28 punts De cent una hores a dues-centes cinquanta hores 0,44 punts De dues-centes cinquanta-una hores a cinc-centes hores 0,64 punts De cinc-cents una hores o més 0,88 punts Només es computen els cursos que tinguin una durada mínima de deu hores i una antiguitat inferior a 10 anys, llevat dels postgraus i mestratges. Els cursos impartits per centres no ofi cials, seran valorats discrecionalment pel tribunal, sense excedir del 50% de la qualifi cació que es doni als ofi cials.

d) Altres mèrits específics.

Es podran valorar: certifi cacions ofi cials, titulació superior a l’exigida, cursos de prevenció de riscos laborals, post-graus, màsters i altres d’interès per al lloc de treball a seleccionar no valorats a la lletra c) (fi ns a 7 punts).

Les certifi cacions es valoraran d’acord amb el següent varem:

1 punts per cadascuna de les certificacions de CISCO,

fins un màxim de 3 punts - 1 punts per cadascuna de les certifi cacions de Mikrotik,

fins un màxim de 2 punts - 0,25 punts per cadascuna de les certifi cacions en matèria de xarxes diferents a CISCO i Mikrotik,

fins un màxim de 1 punts - 1 punt per cadascuna de les certificacions de Palo Alto Networks,

fins un màxim de 2 punts - 0,25 punts per cadascuna de les certifi cacions en matèria de seguretat informàtica diferents a Palo Alto Networks,

fins un màxim de 1 punts - 0,25 punts per cadascuna de les certifi cacions d’Oracle,

fins un màxim de 0,5 punts - 0,25 punts per cadascuna de les certificacions en matèria de seguretat informàtica diferents a Palo Alto Networks,

fins un màxim de 1 punts - 0,5 punts per cadascuna de les certificacions de Vmware

fins un màxim de 1 punts - 0,25 punts per cadascuna de les certificacions en matèria de virtualització diferents a Vmware,

fins un màxim de 1 punts - 0,5 punts per cadascuna de les certificacions de Microsoft,

fins un màxim de 1 punts - 0,5 punts per cadascuna de les certificacions de RedHat,

fins un màxim de 1 punts - 0,5 punts per cadascuna de les certificacions de NetApp,

fins un màxim de 1 punts - 0,5 punts per cadascuna de les certificacions d’ITIL,

fins un màxim de 1 punts

7. Relació de persones aprovades

Finalitzat el procés de selecció, el tribunal proposarà la relació de les persones candidates que l’hagin superat per ordre de puntuació a l’Alcalde-President de la corporació o regidor/a delegat/da. En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, tindran prevalença aquells aspirants que hagin obtingut major puntuació del resultat de la suma de la prova teòrica i la prova pràctica i, si persisteix l’empat, en l’entrevista; si un cop aplicat aquests criteris, encara persisteix l’empat, el tribunal podrà realitzar una prova, exercici o entrevista complementària. Els cridaments per la contractació temporal es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en la relació (de major a menor). Les persones aspirants seleccionades que rebutgin l’oferiment de nomenament o contractació perdran el número d’ordre que ocupaven a la borsa, passant a l’últim lloc de la mateixa, tret que concorri una de les següents circumstàncies i s’acreditin degudament: - Part, baixa per maternitat o situacions assimilades. - Malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball. La comunicació es farà, al telèfon que ens hagin facilitat, fi ns a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia. No obstant això, en casos excepcionals d’urgència motivada, podrà fer-se una única per intentar la comunicació. En cas que es tracti de substituir temporalment un empleat/da, no es trucarà a les persones que, formant part de la borsa de treball, ja estiguin prestant serveis a l’Ajuntament de Reus. Si la persona, un cop contractada, no supera el període de prova, quedarà automàticament exclosa de la borsa.

8. Presentació de documents

Les persones aspirants que siguin cridades per cobrir temporalment un lloc de treball, hauran de presentar al Departament de Recursos Humans, els documents acreditatius dels requisits que s’exigeixen a la base segona de les presents bases i que es detallen a continuació, els quals hauran de presentar mitjançant original o còpia compulsada.

a) Document nacional d’identitat (DNI). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.

b) Títol acadèmic.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

d) Declaració referida a la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats. Les persones que no presentin la documentació, excepte en els casos de força major, que seran degudament comprovats i considerats per l’òrgan competent, no podran ser contractades i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. Les persones que tinguin la condició de funcionaris públics o de personal laboral en règim indefi nit a l’Administració Pública seran eximides de justifi car les condicions i els requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament que no requereixin actualització i només hauran de presentar la certifi cació de l’organisme públic del qual depenguin que garanteixi la seva condició i totes les circumstàncies que constin al seu expedient.

9. Vigència de la borsa de treball

La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació defi nitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de elecció.

10. Incidències

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

11. Règim d’impugnacions

La convocatòria i les bases podran ser impugnades per les persones interessades, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant l’alcalde o persona en qui delegui en el termini d’un mes, o directament, mitjançant recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos, ambdós terminis comptats a partir de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

12. Dret supletori En tot allò no previst en les bases s’ha de procedir segons el que determini el RDL 5/2015, 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les https://www.dipta.cat/ebop/ BOP de Tarragona 

Comentaris
Actualmente encara no hi ha comentaris, sigues el primer en fer-ne un!

Escriu el teu comentari:

=

Altres notícies

Altres notícies

Per nadal, marxem uns dies de vacances !!

L'Oficina Jove de Calàbria se'n va de vacances del 23 de desembre a l'1 de gener 2020.

OFICINA JOVE DEL MARESME 03 Desembre 2019

Inscripció a les proves específiques d’accés a ensenyaments esportius

Fins a l’11 de desembre, per a 8 esports a diversos nivells.

OFICINA JOVE DEL MARESME 02 Desembre 2019

SALES D'ESTUDI A MATARÓ - GENER 2020

Ja pots consultar els equipaments i horaris disponibles!

Garantia Juvenil. Vols ser beneficiari/a ? T'ho posem fàcil!!!

Busques un curs de formació?. Un programa de mobilitat internacional?. Has trobat una oferta laboral que et demanen ser de la GJ? O ets jove emprenedor/a ...